Dogradnja staje za muzne krave

Izvođenje građevinskih radova na dogradnji staje za muzne krave, izgradnju staje za tov junadi i izgradnju trenč silosa na farmi muznih krava u Novoselcima.

Godina: 2021.