Rekonstrukcija Dječjeg vrtića Velika

Izvođenje radova na rekonstrukciji Dječjeg vrtića u Velikoj u vidu prenamjene i dogradnje

Godina: 2020.